Artikel 1. Toepassingsgebied


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot diensten verleend door BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 2. Offerte - overeenkomst


2.1

Onze offertes zijn louter indicatief en vervallen indien zij niet binnen de 30 kalenderdagen zijn aanvaard door de klant.

Onze offerte krijgt slechts rechtsgeldigheid en waarde als overeenkomst na ondertekening door de klant en door ons.

Het elektronisch verzenden door de klant van zijn akkoord met onze offerte, staat gelijk met een elektronische handtekening en heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot het bewijs van zijn akkoord met onze offerte.

2.2

Elke wijziging aan een offerte of overeenkomst kan slechts bij een door de klant en ons ondertekende schriftelijke en aanvullende offerte of overeenkomst.

Bij gebrek aan akkoord aangaande de wijzigingen blijft de initiële offerte of overeenkomst van kracht.

2.3

Wij behouden ons het recht voor een opdracht om zonder opgave van een reden een opdracht te mogen weigeren.

2.4

Behoudens uitdrukkelijk akkoord van BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN is het de klant niet toegelaten zijn rechten uit een offerte of overeenkomst over te dragen of af te staan.

Artikel 3. Prijs en betaling


3.1

Een voorschot ter waarde van de materialen dient betaald te worden bij goedkeuring offerte.

Vervolgens dient één vierde betaald te worden bij de aanvang van de werken en het saldo bij het einde van de werken.

Al onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per begonnen maand, en zulks onverminderd ons recht op vergoeding van gederfde winst en kosten.

Eveneens is in geval van vertraging in de betaling door de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro.

3.3

Bij iedere vertraging in de betaling door de klant, heeft BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN tevens het recht en naar keuze de uitvoering van de prestaties op te schorten of de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant, en dit voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de prestaties.

BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat ingevolge de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant heeft BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN het recht om de offerte of overeenkomst als van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant.

3.4

Betwisting van een factuur dient door de klant te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Na die datum kunnen geen klachten omtrent de factuur meer aanvaard worden.

Artikel 4: Annulering van de offerte en overeenkomst


In geval van annulatie van de ondertekende offerte of overeenkomst of bij verbreking, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van de totale overeengekomen prijs, vervoerskosten, kosten van huren machines en materiaal en andere kosten inherent aan de uitvoering van de diensten niet inbegrepen en bijkomend te betalen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


5.1

De klant stemt er zonder voorbehoud mee in dat, zelfs in afwijking van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het eigendomsrecht op de geleverde en/of geplaatste materialen slechts overgaat op het ogenblik van de integrale betaling van de hoofdsom, met inbegrip van eventueel de interesten en bijkomende kosten.

Bij niet tijdige of niet-betaling door de klant is BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN gerechtigd de materialen zonder vergoeding of verrekening terug te nemen op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.

5.2

Het risico voor het geleverde materiaal is vanaf het ogenblik van de feitelijke levering voor rekening van de klant, zelfs indien het materiaal nog niet zijn eigendom is geworden.

De klant zal alle maatregelen treffen en is verantwoordelijk voor het toezicht, de bewaring en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste materialen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing.

Artikel 6. Eigendomsrecht van ontwerpen en plannen


6.1

Alle door BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN gemaakte schetsen, ontwerpen en tekeningen vallen onder het auteursrecht.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN mogen deze documenten niet gebruikt, gekopieerd, verspreid, afgedrukt of openbaar gemaakt worden of door derden gerealiseerd worden.

6.2

Foto’s van het door haar gerealiseerde werk mogen door BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN gemaakt worden en gebruikt worden voor publicatie, tenzij de klant dit uitdrukkelijk verbiedt en dit meldt voor de aanvang der werken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1

Behoudens in geval van opzet of grove fout kan BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN of één van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.

BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN is slechts aansprakelijk voor gebreken aan haar uitvoeringen ten gevolge van materiaal- of uitvoeringsfouten.

7.2

BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstromingen, hoge grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte, brand, onkruidgroei en dergelijke.

7.3

Klachten die door BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN gegrond worden bevonden, zullen leiden tot herstel ter plaatse. Onze verantwoordelijkheid blijft beperkt tot de eenvoudige herstelling/vervanging van het gedeelte dat het voorwerp uitmaakt van de klacht en zonder enige vergoeding van welke aard ook. BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schade of interesten welke als direct of indirect gevolg van gebreken aan werken.

Herstellingen uitgevoerd door derden al dan niet in opdracht van de klant, zullen niet aanvaard worden en geschieden op volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant voorafgaand aan de aanvang der werken


8.1

Voorafgaand aan de offerte is de klant gehouden een gedateerde schets of liggingsplan over te maken waarop de actuele ligging van alle nutsvoorzieningen en afvoerleidingen is vermeld, en dit zowel qua plaats als qua diepte of hoogte.

Bij afwezigheid van accurate schets of liggingsplan of bij schade aan de nutsvoorzieningen of afvoerleidingen, die zich niet op de schets of het liggingsplan aangeduide plaats, diepte of hoogte bevinden, draagt de klant de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid, zo nodig met integrale vrijwaring van BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN voor alle bedragen, zowel in hoofdsom, interesten als kosten.

8.2

Voorafgaand aan de aanvang der werken dient de klant er zorg voor te dragen over alle vereiste vergunningen te beschikken waarvan hij uit eigen beweging een kopij zal overmaken aan BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN. Door de werken te laten aanvangen, bevestigt de klant t.a.v. BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN over alle vereiste vergunningen en toelatingen van welke aard ook te beschikken.

De klant vrijwaart BVBA VAN DOREN VLOER -EN TEGELWERKEN terzake voor alle mogelijke aanspraken in de meest ruime zin.

8.3

Voorafgaand aan de aanvang der werken dient de klant het terrein volledig te ontruimen en vrij te maken van obstakels voor de uitvoering der werken.

De klant dient er tevens zorg voor te dragen dat het terrein in elke omstandigheid steeds afdoende toegankelijk is voor alle machines en voertuigen, nodig voor de uitvoering van de werken.

8.4

De klant voorziet op zijn verantwoordelijkheid en kosten alle nodige nutsvoorzieningen tot uitvoering der werken, waaronder water en elektriciteit.

Artikel 9. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank


Zou enige bepaling van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen geldig.

In geval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Uitsluitend de Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

Menu